STEENGOEDCOACHEN

Coachen, Training & Advies 
   voor o.a. ADHD, ADD & ASS  

TARIEVEN 

STEENGOED
COACHEN & TRAINEN
 
 
  ONDERWERP
 DUUR
 TARIEF
  EXTRA
 
AD(H)D Introductieavond
 1 dagdeel
   10,-
incl. koffie/thee
 

 AD(H)D Uitgelegd

 2 dagen
 395,-
incl. materiaal, koffie/thee 
 

AD(H)D & Studie
Studeren met o.a.  ADHD, ADD en/of ASS  
                                    
  2 dagen
 395,--
incl. materiaal, koffie/thee en lunch 
 

AD(H)D Coach Opleiding 

 5 dagen
 650.-
incl. materiaal, koffie/thee en lunch
 

NLP Introductieavond
 
1 dagdeel
  
  10,-

incl. koffie/thee
 
  

NLP Basistraining
  
 
5 dagen
  

750,-


incl. materiaal, koffie/thee en lunch
 


Individuele  Coach Sessie


NLP oplossingsgericht Coachen 
  
 
  80,-


sessie duurt ongeveer 1,5  à 2 uur